کسانی که منطقه وسیعی از موی خود را از دست داده اند با استفاده از تکنیک FIT یا FUT به تنهایی نمی توان به تراکم دلخواه دست یافت بنابراین از روشی ترکیبی که همان ترکیب FIT و FUT با یکدیگر است بهره می بریم. این روش به علت مزایای زیادی که دارد در جهان به […]

ادامه مطلب