دکتر سعید پارسیان‌فر – نظام پزشکی 109316

نمونه کار پیرسینگ

پرسینگ ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار 19

نمونه کار پیرسینگ ناف که بدون درد و خونریزی انجام شد. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز[تعداد امتیازها 5 عدد و میانگین امتیازها 5]

پیرسینگ ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار 18

نمونه کار پیرسینگ ناف که بدون درد و خونریزی انجام دادیم. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]

نمونه کار پیرسینگ ناف - شماره ۱۷

پیرسینگ ناف – نمونه کار 17

نمونه کار پیرسینگ ناف که این پیرسینگ بر اساس سلیقه زیباجو انتخاب شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]

پیرسینگ دست

پیرسینگ دست – نمونه کار شماره 16

این پیرسینگ دست بر اساس سلیقه زیباجو انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز[تعداد امتیازها 3 عدد و میانگین امتیازها 5]

پیرسینگ برای بینی

پیرسینگ بینی – نمونه کار 15

این پیرسینگ بینی بر اساس سلیقه مراجعه کننده محترم انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز[تعداد امتیازها 2 عدد و میانگین امتیازها 3]

نمونه کار پیرسینگ برای ناف و بینی و لب و دست

پیرسینگ – نمونه کار 14

پیرسینگ برای ناف، بینی، لب و دست که این بر اساس سلیقه مراجعه کنندگان عزیز در کلینیک زیبایی دکتر پارسیان‌فر انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ…

پیرسینگ برای ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار 13

این پرسینگ ناف بر اساس سلیقه مراجعه کننده عزیز انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز[تعداد امتیازها 2 عدد و میانگین امتیازها 5]

پیرسینگ برای ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار 12

پیرسینگ ناف که این پرسینگ بر اساس سلیقه مراجعه کننده در کلینیک زیبایی دکتر پارسیان فر انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز[تعداد امتیازها 3…

پیرسینگ برای بینی

پیرسینگ بینی – نمونه کار 11

این پیرسینگ بینی بر اساس سلیقه زیباجوی عزیز بدون درد انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]

نمونه کار پیرسینگ برای لب

پیرسینگ لب – نمونه کار 10

برای این مراجعه کننده گرامی پیرسینگ لب را بدون درد و خونریزی انجام دادیم. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز[تعداد امتیازها 3 عدد و میانگین امتیازها 5]

پیرسینگ برای ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار 9

پیرسینگ ناف بدون درد که این پرسینگ بر اساس سلیقه زیباجو انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز[تعداد امتیازها 3 عدد و میانگین امتیازها 5]

پیرسینگ برای ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار 8

این پیرسینگ ناف را بدون درد و بر اساس سلیقه زیباجوی عزیز انجام دادیم. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز[تعداد امتیازها 2 عدد و میانگین امتیازها 5]

پیرسینگ برای ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار 7

پیرسینگ ناف بدون درد که این پرسینگ بر اساس سلیقه مراجعه کننده محترم انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز[تعداد امتیازها 2 عدد و میانگین…

پیرسینگ گوش

پیرسینگ گوش – نمونه کار 6

این پرسینگ گوش بر اساس سلیقه زیباجو در کلینیک جردن انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]

پیرسینگ ابرو

پیرسینگ ابرو – نمونه کار 5

این پیرسینگ ابرو بر اساس سلیقه زیباجو انجام شده است. پیرسینگ بدون درد و با بیحسی کامل می‌باشد که مدت زمان انجام آن حدود 20 دقیقه است. سمت راست کمترین…

پیرسینگ ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار 4

این پیرسینگ ناف بر اساس سلیقه زیباجو انجام شده است. پرسینگ بدون درد و با بیحسی کامل می‌باشد که مدت زمان انجام آن حدود 20 دقیقه است. سمت راست کمترین…