کلینیک دکتر پارسیان‌فر – نظام پزشکی 109316

نمونه کار پیرسینگ

پیرسینگ برای ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار شماره هفت

پیرسینگ ناف بدون درد که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها…

پیرسینگ گوش

پیرسینگ گوش – نمونه کار شماره شش

این پیرسینگ گوش بر اساس سلیقه زیبا جو انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]

پیرسینگ ابرو

پیرسینگ ابرو – نمونه کار شماره پنج

این پیرسینگ ابرو بر اساس سلیقه زیبا جو انجام شده است. پیرسینگ بدون درد و با بی‌حسی کامل می‌باشد که مدت زمان انجام آن حدود ۲۰ دقیقه است. سمت راست…

پیرسینگ ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار شماره چهار

این پیرسینگ ناف بر اساس سلیقه زیبا جو انجام شده است. پیرسینگ بدون درد و با بی‌حسی کامل می‌باشد که مدت زمان انجام آن حدود ۲۰ دقیقه است. سمت راست…

نمونه کار پیرسینگ ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار شماره سه

این پیرسینگ ناف بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]

پیرسینگ ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار شماره دو

این پیرسینگ برای ناف توسط بیمار انتخاب شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 2 عدد و میانگین امتیازها 5]

پیرسینگ ناف با استودکس (ضد حساسیت)

پیرسینگ ناف – نمونه کار شماره یک

پیرسینگ ناف بدون حساسیت که این پیرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها…