کلینیک دکتر پارسیان‌فر – نظام پزشکی 109316

نمونه کار پیرسینگ

پیرسینگ برای ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار 7

پیرسینگ ناف بدون درد که این پرسینگ بر اساس سلیقه مراجعه کننده محترم انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 2 عدد و…

پیرسینگ گوش

پیرسینگ گوش – نمونه کار 6

این پرسینگ گوش بر اساس سلیقه زیباجو انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]

پیرسینگ ابرو

پیرسینگ ابرو – نمونه کار 5

این پیرسینگ ابرو بر اساس سلیقه زیباجو انجام شده است. پیرسینگ بدون درد و با بیحسی کامل می‌باشد که مدت زمان انجام آن حدود 20 دقیقه است. سمت راست کمترین…

پیرسینگ ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار 4

این پیرسینگ ناف بر اساس سلیقه زیباجو انجام شده است. پرسینگ بدون درد و با بیحسی کامل می‌باشد که مدت زمان انجام آن حدود 20 دقیقه است. سمت راست کمترین…

نمونه کار پیرسینگ ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار 3

این پیرسینگ ناف را بر اساس سلیقه زیباجو انجام دادیم که با بیحسی و بدون درد انجام شد. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 2…

پیرسینگ ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار 2

این پیرسینگ برای ناف توسط بیمار انتخاب شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 2 عدد و میانگین امتیازها 5]

پیرسینگ ناف با استودکس (ضد حساسیت)

پیرسینگ ناف – نمونه کار 1

پیرسینگ ناف بدون حساسیت که بر اساس سلیقه مراجعه کننده عزیز انجام دادیم. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]