کلینیک دکتر پارسیان‌فر – نظام پزشکی 109316

نمونه کار تزریق ژل

نمونه کار تزریق ژل لب

تزریق ژل لب – نمونه کار شماره ۱۱

تزریق حرفه‌ای یک سی‌سی ژل هیالورونیک اسید برای لب. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]

تزریق ژل برای لب

تزریق ژل لب – نمونه کار شماره ۱۷

تزریق ژل برای زیباسازی و حجیم کردن لب. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]

تزریق ژل برای لب

تزریق ژل لب – نمونه کار شماره هشت

تزریق یک سی‌سی ژل هیالورونیک اسید برای لب. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]

نمونه کار تزریق ژل لب

تزریق ژل لب – نمونه کار شماره هفت

تزریق یک سی‌سی ژل هیالورونیک اسید لب برای زیباسازی لب. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 2 عدد و میانگین امتیازها 5]

تزریق یک سی‌سی ژل برای لب

تزریق ژل لب – نمونه کار شماره شش

تزریق یک سی‌سی ژل هیالورونیک اسید لب برای زیباسازی لب. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]

تزریق ژل لب برای حجم‌دهی و زیباسازی لب

تزریق ژل به لب – نمونه کار شماره دو

تزریق دو سی‌سی ژل به لب برای حجم‌دهی و زیباسازی لب با استفاده از ژل هیالورونیک. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 1 عدد و…

نمونه کار تزریق ژل به لب

تزریق ژل به لب – نمونه کار شماره یک

تزریق یک سی‌سی ژل لب به صورت کاملاً طبیعی و حرفه‌ای. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 2 عدد و میانگین امتیازها 3]