کلینیک دکتر پارسیان‌فر – نظام پزشکی 109316

نمونه کار پیرسینگ

پرسینگ ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار 19

نمونه کار پیرسینگ ناف که بدون درد و خونریزی انجام شد. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 5 عدد و میانگین امتیازها 5]

پیرسینگ ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار ۱۸

نمونه کار پیرسینگ ناف بدون درد و خونریزی. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]

نمونه کار پیرسینگ ناف - شماره ۱۷

پیرسینگ ناف – نمونه کار ۱۷

نمونه کار پیرسینگ ناف که این پیرسینگ بر اساس سلیقه زیباجو انتخاب شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها…

پیرسینگ دست

پیرسینگ دست – نمونه کار شماره ۱۶

این پیرسینگ دست بر اساس سلیقه زیباجو انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 2 عدد و میانگین امتیازها 5]

پیرسینگ برای بینی

پیرسینگ بینی – نمونه کار شماره ۱۵

پیرسینگ بینی که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]

نمونه کار پیرسینگ برای ناف و بینی و لب و دست

پیرسینگ – نمونه کار شماره ۱۴

پیرسینگ برای ناف، بینی، لب و دست که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 1 عدد…

پیرسینگ برای ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار شماره ۱۳

این پرسینگ ناف بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 2 عدد و میانگین امتیازها 5]

پیرسینگ برای ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار شماره ۱۲

پیرسینگ ناف که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 3 عدد و میانگین امتیازها 4]

پیرسینگ برای بینی

پیرسینگ بینی – نمونه کار شماره ۱۱

پیرسینگ بینی که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]

نمونه کار پیرسینگ برای لب

پیرسینگ لب – نمونه کار شماره ۱۰

پیرسینگ لب که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 4 عدد و میانگین امتیازها 5]

پیرسینگ برای ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار شماره نه

پیرسینگ ناف بدون درد که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 2 عدد و میانگین امتیازها…

پیرسینگ برای ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار شماره هشت

پیرسینگ ناف بدون درد که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها…